Οι Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι (ΜΚΕ) σε υφιστάμενες κατασκευές αποτελούν ένα αξιόπιστο, ασφαλή και γρήγορο τρόπο να ελεγχθεί η σπαστικότατα μιας κατασκευής χωρίς να επηρεαστεί η χρησιμότητα και η λειτουργικότητα της κατασκευής.

Οι ΜΚΕ είναι έλεγχοι που μπορούν να βοηθήσουν στη εύρεσης της αντοχής των δομικών στοιχείων, την αποτύπωση του φέροντος οργανισμού, τον εντοπισμό των βλαβών, τον προσδιορισμό του σιδηροπλισμού και την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας.

Η εφαρμογή των ΜΚΕ είναι απαραίτητη συμφωνά με τον κανονισμό επεμβάσεων ΚΑΝΕΠΕ  για τον έλεγχο επάρκειάς σε υφιστάμενα κτίρια χωρίς βλάβες, πχ, αυθαίρετα χωρίς μελέτη, κτίρια σε περιοχές που έχει αλλάξει ο αντισεισμικός συντελεστής και σε κτίρια με βλάβες ώστε  να γίνει μελέτη ενίσχυσης.

Οι μέθοδοι Μη Καταστροφικών Ελέγχων είναι οι εξής:

Κρουσιμέτρηση: Με την κρουσιμέτρηση γίνεται εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος και είναι η μέτρηση της τιμής αναπήδησης μιας χαλύβδινης σφύρας στο σκυρόδεμα.

Μέτρηση ταχύτητας υπερήχων παλμών: Η μέθοδος των υπερήχων μας βοηθά στην εκτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος, στον εντοπισμό ρωγμών στο εσώτερο του σκυροδέματος και τον προσδιορισμό του βάθους τους και την εξέταση της ομοιομορφίας του σκυροδέματος.

Ανίχνευση οπλισμού με μαγνητικές μεθόδους (scanner): με την χρήση ενός μαγνητόμετρου ανιχνεύεται ο οπλισμός των δομικών στοιχείων, εκτιμάται η διάμετρος των ράβδων και μπορεί να εκτιμηθεί, κατά προσέγγιση, το πάχος της επικάλυψης.

Εξόλκευση ήλου: ο ήλος (καρφί) εκτοξεύεται στο σκυρόδεμα με ένα ειδικό πιστόλι και μετά αφαιρείτε με έναν εξολκέα με δυναμόμετρο, η ένδειξη του δυναμόμετρου μας δίνει, έμμεσα,  την θλιπτική αντοχή του στοιχείου.


Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να πάρετε άμεσα μια εκτίμηση κόστους.


Share