Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα είναι μια αποτελεσματική λύση για την αποκατάσταση και ενίσχυση παλαιών κτηρίων. Πρόκειται για ένα ευπροσάρμοστο υλικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών και παρουσιάζει υψηλή θλιπτική αντοχή και εξαιρετική αντίσταση στην διάβρωση και τις χημικές ουσίες.

Το Guniteχρησιμοποιείτε κυρίως για την δομοστατική και αντισεισμική αποκατάσταση κτιρίων, την ενίσχυση δομικών στοιχείων, τοιχοποιίας, λιθοδομών και κατασκευών σκυροδέματος.

Το Guniteαποτελείτε από λεπτόκοκκα αδρανή, τσιμέντο, ειδικά απρόσμικτα και ίνες πολυπροπυλενίου ή γυαλιού που βοηθούν στον περιορισμό της ρηγμάτωσης κατά την σκλήρυνση και αυξάνουν την εφελκύστικη αντοχή.

Πλεονεκτήματα εφαρμογής εκτοξευόμενη σκυροδέματος.

 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε κατακόρυφες και κεκλιμένες επιφάνειες.
 • Εφαρμόζεται σε μικρότερα πάχη από ότι το εγχυτο σκυρόδεμα.
 • Η εκτόξευση με υψηλή πίεση εξασφαλίζει καλή πρόσφυση στην υπάρχουσα επιφάνεια.
 • Αναπτύσσει υψηλές θλιπτικές αντοχές λόγο χαμηλού συντελεστή νερού/ τσιμέντου
 • Δεν απαιτεί καλούπωμα.

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα μπορεί να αναμιχτεί με δύο τρόπους – ξηρή ανάμιξη / υγρά ανάμιξη – κάθε τρόπος παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα όποια καθιστούν το ένα ή τον άλλο τρόπο καταλληλότερο ανάλογα με την επιφάνεια και το λόγο εφαρμογής.

Ξηρή ανάμιξη

Τα υλικά αναμιγνύονται χωρίς την προσθήκη νερού και με την βοήθεια πεπεισμένου αέρα προωθούνται από σωλήνα στο ακροφύσιο εφαρμογής. Στο ακροφύσιο υπάρχει παροχή νερού την όποια χειρίζεται ο χειρίστης και προστίθεται το νερό στα ξηρή υλικά πριν εκτοξευτούν στην τελική επιφάνεια

Υγρά ανάμιξη

Η ανάμιξη των ξηρών υλικών με το νερό γίνεται όπως και στο συμβατικό σκυρόδεμα και με πεπιεσμένο αέρα οδηγείτε μέσω σωλήνα στο ακροφύσιο όπου και εκτοξευτεί στην τελική επιφάνεια.

Και στις δυο περιπτώσεις τον έλεγχο για της πίεση κατά την εκτόξευση τον ελέγχει ο χειρίστης. Από την πίεση εκτόξευσης εξαρτάται η ποσότητα των ανακλώμενων αδρανών και η πρόσφυση του Gunite. Όποτε εδώ γίνεται κατανοητό το σημαντικό ρολό που έχει η εξειδίκευση και η εμπειρία του χειρίστη για την σωστή εφαρμογή.

Προετοιμασία επιφάνειας και εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος

 • Αφαίρεση του σκυροδέματος μέχρι εμφανίσεως των αδρανών
 • Εκτράχυνση επιφάνειας
 • Καθαρισμός επιφάνειας με πεπεισμένο αέρα
 • Προστασία της επιφάνειας από βροχή ή άνεμους εάν απαιτείται
 • Διάβροχη επιφάνειας
 • Η εκτόξευση πρέπει να γίνετε από απόσταση 0.5m-1.0m
 • Να υπάρχει σταθερή και συνεχή ροη του υλικού
 • Εάν απαιτούνται μεγαλύτερα πάχη εφαρμόζονται περισσότερες στρώσεις αλλά όσο το δυνατόν λιγότερες
 • Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται κάθετα στη επιφάνεια
 • Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχει σιδηροπλισμός ώστε να καλυφτούν πλήρως τα κενά.

Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να πάρετε άμεσα μια εκτίμηση κόστους.


Share